TRDNOST - OG
PREDSTAVITEV
 

Predstavitev
o predmetu, vsebina, cilji, obveznosti, ...

Literatura
učbeniki, skripte, članki, prosojnice, ...

Programi
knjižnica rutin v Mathematici, orodja v Matlabu, ...

Naloge
dodatne naloge za utrjevanje znanja

Kolokviji
naloge s kolokvijev in rešitve, rezultati, ...

Izpitni roki
aktualni izpitni roki, obvestila, rezultati, stari izpiti, ...

O predmetu

Predmet: TRDNOST
Študij: Operativno gradbeništvo na FGG
Obseg: 105 ur
Predavatelj: prof. dr. Dejan Zupan, dejan.zupan@fgg.uni-lj.si, soba 507
Asistent: doc. dr. Peter Češarek, peter.cesarek@fgg.uni-lj.si, soba 502

Cilji

 • Znanje in razumevanje osnovnih konceptov mehanike deformabilnega telesa.
 • Znanje in razumevanje osnovnih enačb linearne teorije elastičnosti.
 • Znanje in razumevanje računskih modelov linijskih gradbenih konstrukcij (upogib z osno silo, enakomerna torzija).
 • Odlično poznavanje metod za račun pomikov in notranjih sil v statično določenih in statično nedoločenih linijskih konstrukcijah.
 • Razumevanje poteka normalnih in strižnih napetosti v prečnih prerezih ravnega linijskega nosilca.
 • Poznavanje osnovnih enačb geometrijsko nelinearnih nosilcev v ravnini, razumevanje pojava uklona elastičnega stebra in znanje določitve uklonske nosilnosti stebrov.

Vsebina predavanj

 • Ravnotežne enačbe. Kinematične enačbe. Zveze med napetostmi in deformacijami.
 • Opis metode pomikov in metode sil za reševanje enačb mehanike trdnih teles.
 • Reševanje ravninskega paličja z metodo pomikov.
 • Osnovne enačbe za upogib ravnega linijskega nosilca. Račun pomikov in napetosti v prečnem prerezu nosilca. Glavne napetosti v ravnem linijskem nosilcu.
 • Izrek o virtualnih pomikih. Izrek o virtualnih silah.
 • Reševanje statično nedoločenih linijskih konstrukcij po metodi sil.
 • Enačbe enakomerne torzije. Račun strižnih napetosti v ravnem linijskem nosilcu s tankostenskim prečnim prerezom.
 • Geometrijska nelinearnost ravnega linijskega nosilca. Definicija uklona, kritične sile, uklonske dolžine in mejne sile.

Obveznosti študentov

 • Študenti morajo opraviti računski in teoretični del izpita.
 • Znanje študentov pri predmetu Trdnost se utrjuje in ocenjuje že med študijskim letom prek obveznih kolokvijev, kar prispeva najmanj 30% končne ocene.
 • Opravljanje kolokvijev (sprotno delo), prisotnost na predavanjih in vajah ter vsaj 25% zbranih točk na kolokvijih so pogoji za pristop k izpitom.