STATISTIČNE METODE V GRADBENIŠTVU
PREDSTAVITEV
 

Predstavitev
o predmetu, vsebina, cilji, obveznosti, ...

Literatura
učbeniki, skripte, članki, prosojnice, stari izpiti, ...

Izpitni roki
aktualni roki, roki v tekočem obdobju in rešitve, rezultati, ...

Vaje
navodila, zahteve, roki, ...

Računalniška učilnica
razporedi skupin, urniki, ...

Obvestila

Izbira datuma ustnega izpita za izpitni rok 25. 1. 2012  
     

Seznam predavanj s temami:

1
3. 10. 2012
Uvod, verjetnostni račun, dogodki, definicija verjetnosti, pogojna verjetnost, popolna verjetnost dogodka, Bayesov obrazec
2
10. 10. 2012
Slučajne spremenljivke, diskretne slučajne spremenljivke
3
17. 10. 2012
Zvezne slučajne spremenljivke, slučajni vektorji (diskretni)
4
24. 10. 2012
Slučajni vektorji (zvezni), transformacije slučajnih spremenljivk
5
7. 11. 2012
Momenti porazdelitev slučajnih spremenljivk in vektorjev, pričakovana vrednost funkcije slućajne spremenljivke.
6
14. 11. 2012
Pričakovna vrednost funkcije slučajnih vektorjev, Verjetnostne porazdelitve (enakomerna, binomska)
7
21. 11. 2012
Verjetnostne porazdelitve (geometrična, Pascalova, Poissonova, eksponentna, Gama, normalna)
8
28. 11. 2012
Verjetnostne porazdelitve (normalna, logaritemsko normalna, porazdelitve ekstremnih vrednosti)
9
5. 12. 2012
Statistika, vzorčenje, lastnosti osnovnih statistik, ocenjevanje parametrov
10
12. 12. 2012
Ocenjevanje parametrov, točkovne ocene, metoda momentov, metoda največjega verjetja, intervalne ocene
11
19. 12. 2012
Intervalne ocene, preizkušanje domnev
12
2. 1. 2013
Preizkušanje domnev
13
9. 1. 2013
Analiza variance
14
16. 1. 2013
Bivariatna analiza
15
23. 1. 2013
Simulacije, metoda Monte Carlo

O predmetu

Predmet: Statistične metode v gradbeništvu
Študij: Univerzitetni študij na FGG
Obseg: 30 ur predavanj, 30 ur vaj
Predavatelj: prof. dr. Goran Turk, goran.turk@fgg.uni-lj.si, soba 502

Cilji

 • Spoznati osnovne pojme verjetnostnega računa in statistike.
 • Seznaniti se z uporabnostjo verjetnostnih in statističnih metod v praksi.
 • Naučiti se osnovne statistične obdelave podatkov.

Vsebina predavanj

 • Algebra dogodkov. Verjetnost.
 • Slučajne spremenljivke: diskretne, zvezne slučajne spremenljivke, slučajni vektorji.
 • Funkcije slučajnih spremenljivk in slučajnih vektorjev (izpeljane porazelitve)
 • Momenti slučajnih spremenljivk in slučajnih vektorjev.
 • Opis nekaterih značilnih porazdelitev: enakomerna, binomska, geometrijska, Pascalova, Poissonova, eksponentna, gama, normalna, lognormalna, porazdelitve ekstremnih vrednosti.
 • Vzorčenje. Določanje parametrov porazdelitev.Točkovne in intervalne ocene - intervali zaupanja.
 • Preizkušanje enostavnih statističnih domnev.
 • Bivariatna analiza, preizkušanje domneve o statistični odvisnosti (kontingenčna preglednica) in linearni povezanosti. Linearna regresija ene ali več spremenljivk.
 • Analiza variance za en ali več faktorjev.
 • Računalniško generiranje vzorcev slučajnih spremenljivk. Osnove računalniških simulacij.

Povezanost z drugimi predmeti

Matematika, hidrologija, operacijske raziskave, ...