UL
FGG
FGG-KM

Goran Turk

Operacijske raziskave v gradbeništvu
PREDSTAVITEV

 

 

Predstavitev
o predmetu, vsebina, cilji, obveznosti, ...

Literatura
učbeniki, skripte, članki, prosojnice, stari izpiti, ...

Izpitni roki
aktualni roki, roki v tekočem obdobju in rešitve, rezultati, ...

Vaje
navodila, zahteve, roki, ...

Računalniška učilnica
razporedi skupin, urniki, ...

O predmetu

Predmet: Operacijske raziskave v gradbeništvu
Študij: Univerzitetni študij vodarstva in kumunalnega inženirstva
Obseg: 45 ur predavanj, 45 ur vaj in seminarja
Predavatelj: prof. dr. Goran Turk, gturk@fgg.uni-lj.si, soba 502

Cilji

 • Študent mora poznati osnove teorije optimalnega upravljanja.
 • Problem mora znati modelirati s primernim modelom (na primer: linearni model) in ga z metodami matematičnega programiranja rešiti.
 • Spoznati mora osnove determinističnih in stohastičnih procesov in njihovo uporabo v transportnih in oskrbovalnih problemih.
 • Spoznati geografski informacijski sistem, kot enega izmed osnovnih informacijskih sistemov, s katerimi se bo inženir vodarstva in komunalnega inženirstva srečal.
 • Pomembno je, da študent zmore proces modeliranja različnih sistemov (transporta, strežba, skladiščenje...) v matematične modele, kot je na primer model za linearno programiranje, s katerimi nato problem reši.

Vsebina predavanj

 • Uvod v matematično programiranje
 • Linearno programiranje
 • metoda Simplex
 • Nelinearno programiranje
 • Newtonova metoda, genetski algoritmi
 • Dinamično programiranje, diskretno dinamično programiranje
 • Osnove stohastičnih procesov, Markovske verige
 • Problemi odločanja, drevesa odločanja
 • Osnove simulacij, različni principi in načini simuliranja

Povezanost z drugimi predmeti

Predznanje: matematična analiza, linearna algebra, verjetnostni račun.