STATISTIČNE METODE V GEODEZIJI
PREDSTAVITEV
 

Predstavitev
o predmetu, vsebina, cilji, obveznosti

Literatura
učbeniki, skripti, članki, prosojnice, ostali viri

Izpitni roki
roki v tekočem izpitnem obdobju, obvestila in rezultati

Vaje
navodila, podatki, sistem za oddajo

Obvestila
dogajanje pri predmetu med študijskim letom

O predmetu

Predmet: Statistične metode v GEODEZIJI
Študij: Univerzitetni študij na FGG
Obseg: 30 ur predavanj, 30 ur vaj
Predavanja: prof. dr. Dejan Zupan, dejan.zupan@fgg.uni-lj.si, soba 507
Vaje: viš. pred. mag. Samo Drobne, samo.drobne@fgg.uni-lj.si

Cilji

 • Spoznati osnovne pojme verjetnostnega računa in statistike.
 • Seznaniti se z uporabnostjo verjetnostnih in statističnih metod v praksi.
 • Naučiti se osnovne statistične obdelave podatkov.

Vsebina predavanj

 • Algebra dogodkov. Verjetnost.
 • Slučajne spremenljivke: diskretne, zvezne, slučajni vektorji.
 • Funkcije slučajnih spremenljivk in slučajnih vektorjev (izpeljane porazelitve)
 • Momenti slučajnih spremenljivk in slučajnih vektorjev.
 • Opis nekaterih značilnih porazdelitev: enakomerna, binomska, geometrijska, Pascalova, Poissonova, eksponentna, gama, normalna, lognormalna, porazdelitve ekstremnih vrednosti.
 • Vzorčenje. Določanje parametrov porazdelitev. Točkovne in intervalne ocene - intervali zaupanja.
 • Preizkušanje enostavnih statističnih domnev.
 • Bivariatna analiza, preizkušanje domneve o statistični odvisnosti (kontingenčna preglednica) in linearni povezanosti. Linearna regresija ene ali več spremenljivk.
 • Analiza variance za en ali več faktorjev.
 • Računalniško generiranje vzorcev slučajnih spremenljivk. Osnove računalniških simulacij.