9. vaja (2012/13)

Zaporedna številka podatkov
Ime in priimek
Vpisna številka
 
Vnesi rešitve vaje 9.1
Oceni momentovm_x
sigma_x
Meja kritičnega območja preizkuašanje srednje vrednostit_krit
Statistika za preizkušanje srednje vrednostiT

Zavrnitev H0? Da = 1, Ne = 0

Sklep: Stavek do 100 črk.

Meja kritičnega območja za variancochi2 (spodnja meja)
chi2 (zgornja meja)

Statistika za preizkušanje variance

H

Zavrnitev H0? Da = 1, Ne = 0

Sklep: Stavek do 100 črk.

Vnesi rešitve vaje 9.2
Oceni momentovm_x1
sigma_x1
Oceni momentov m_x2
sigma_x2
Meja kritičnega območja za povečanje oziroma zmanjšanje srednje vrednostištev. prost. stop.
t_krit
Statistika za preizkušanje spremembe srednje vrednostiT

Zavrnitev H0? Da = 1, Ne = 0

Sklep: Stavek do 100 črk.

Meja kritičnega območja za spremembo varianceF (spodnja meja)
F (zgornja meja)

Statistika za preizkušanje spremembe variance

F

Zavrnitev H0? Da = 1, Ne = 0

Sklep: Stavek do 100 črk.