3. vaja (2012/13)

Zaporedna številka podatkov
Ime in priimek
Vpisna številka
 
Vnesi rešitve svoje vaje
naloga 1 podaj vrednost b
podaj vrednost c
zapiši porazdelitveno funkcijo za območje x<0
zapiši porazdelitveno funkcijo za območje 0<x<40
zapiši porazdelitveno funkcijo za območje 40<x<b
zapiši porazdelitveno funkcijo za območje b<x
podaj verjetnost, da je X>30
naloga 2podaj robno verjetnostno funkcijo slučajne spremenljivke X
podaj vrednost porazdelitvene funkcije za (x=2.9 in y=7.1)